Teenused
 • algdokumentide kontroll ja nende põhjal raamatupidamiskannete tegemine
 • pea- ja päevaraamatu pidamine
 • müügiarvete koostamine
 • arveldused aruandvate isikutega
 • majandus- ja lähetuskuluaruannete koostamine
 • kulude ja tulude arvestus
 • palga- ja personaliarvestus
 • põhivarade arvestus
 • lao- ja materjalidearvestus
 • aktsiate, võlakirjade ja muude finantsinstrumentide arvestus
 • sihtfinantseeringute arvestus
 • reservide moodustamine ja arvestamine
 • omakapitaliinstrumentide arvestus
 • maksude arvestus
  maksuaruandlus (KMD, TSD koostamine ja esitamine)
 • raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • statistiliste aruannete koostamine Statistikaametile
 • bilanss ja kasumiaruanne vastavalt heale raamatupidamistavale
 • aastaaruannete koostamine koos elektroonilise aruande sisestamisega
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine
 • kliendi esindamine erinevates ametkondades
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja täiendamine
 • dokumentide arhiveerimine ja säilitamine
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid ja nõustamine
 • maksualased konsultatsioonid ja nõustamine
 • ettevõtte asutamisega seotud konsultatsioonid ja nõustamine
 • ettevõtlus- ja finantsalased konsultatsioonid
 • abi lepingute koostamisel
 • nõuanded ja abi FIE kassapõhise päevaraamatu pidamisel ja tuludeklaratsiooni täitmisel
 • ettevõtte asutamine ettevõtjaportaalis või notari vahendusel
 • põhikirja koostamine
 • mitterahalise sissemakse dokumentatsiooni koostamine